Regulamin Zamówień Internetowych

1 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Sokołda Witold Dawidziuk (zwaną dalej: „Dostawcą”).
 2. Klientem Dostawcy może zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.
 3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy cateringu okolicznościowego zgodnie ze złożonym zamówieniem. Osoba składająca zamówienie potwierdza jednocześnie, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.
 • 2 Zamówienie
 1. Zamówienia przyjmowane są do 15 grudnia 2020
 2. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 3. Zamówienie cateringu następuje drogą telefoniczną, poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.zajazdsokolda.pl . Po wypełnieniu formularza zamówienia, Dostawca może skontaktować się z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
 4. Dostawa cateringu następuje w dniu 23 lub 24 grudnia 2020,
 5. W przypadku zamówienia produktów garmażeryjnych na wagę ostateczna wartość zamówienia może różnić się o kilka złotych od ceny z koszyka. Spowodowane jest to tym, iż są one ważone z dokładnością co do 0.01kg przed samą dostawą.
 6. Biuro Dostawcy przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9 do 17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 605 994 937
 7. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje do realizacji zamówienia.
 • 3 Płatność
 1.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio na konto bankowe (do 20 grudnia 2020) Zajazdu Sokołda Alior Bank 58 2490 0005 0000 4500 6910 5723 lub przy dostawie zamówienia.
 2. Płatność przy dostawie jest możliwa wyłącznie gotówką
 3. Płatność przy odbiorze możliwa jest gotówką lub kartą płatniczą
 • 4 Dostawa
 1.  Dostawa zamówienia odbywa się w dniach 23 – 24 grudnia 2020 8:00 do 16:00
 2. Szczegóły dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
 3. Dostawa na terenie Białegostoku, Supraśla, Wasilkowa, Ogrodniczek i Grabówki jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną.
 • 5 Zmiany i anulowanie zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: adresu dostawy, rodzaju zamówienia. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2.  Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia/ rezygnacji  do dnia 6 kwietnia 2020
 3. O zamiarze zmiany Klient zobowiązany jest powiadomić Dostawcę telefonicznie w godzinach pracy telefonicznej obsługi klienta lub mailowo na maila kontakt@zajadsokolda.pl w wyznaczonym czasie.
 • 6 Reklamacje
 1.  W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@zajazdsokolda.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 605994937.
  1. Gdy reklamacja została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Dostawcy, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej.
  2. Gdy reklamacja została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Dostawca jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienie reklamacji Dostawca zobowiązany jest do wymiany pozycji będącej przedmiotem reklamacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że reklamacja nie jest zasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.